Regulamin

1.Właścicielem i Wydawcą Serwisu AkademiaLekkosci.org, w tym udostępnionych w tym serwisie kursów online jest Dawid Gut, prowadzący działalność gospodarczą (self-employed) w Wielkiej Brytanii pod nazwa DTC-PRO (UTR 1667434148), adres: 1173 Gallowgate, Glasgow, Lanarkshire G31 4EG

2.W Serwisie publikowane zarówno artykuły dostępne bezpłatnie, jak również płatne. Artykuły płatne połączone są w pakiety określane jako Kursy online. Sprzedawcą jest Wydawca.

3.Dostęp do artykułów bezpłatnych nie wymaga rejestracji w Serwisie. W celu uzyskania dostępu do płatnych Kursów online, konieczne jest posiadanie konta w Serwisie, zalogowanie się i dokonanie opłaty zgodnie z cennikiem.

4.Kursy online dostępne są na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Użytkownik”).

5.Zamówienia na dostęp do Kursów online przyjmowane przez stronę serwisu AkademiaLekkosci.org. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie i wysłanie go do realizacji w udostępnionym systemie elektronicznym.

6.Warunkiem uzyskania dostępu do płatnych artykułów (Usługi) jest zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego np. typu smartphone) plików hipertekstowych (w wersji HTML 5).

7.Dane udostępnione w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Wydawcy. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także do usunięcia swojego konta.
Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Usługi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi przez Wydawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

9.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

  1. Zapłaty za Usługi Użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew).
  2. Płatności za usługę dokonywane są przez: A) system DotPay na warunkach określonych przez administratora tego systemu - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, opłaconym w całości, warunki płatności dostępne w witrynie http://www.dotpay.pl/)

12.Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do poszczególnych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt 11 Regulaminu. Reklamacje składane do Wydawcy będą przekazywane poszczególnym administratorom systemu płatności i rozpatrywane zgodnie z warunkami ustalonymi przez Administratora systemu płatności i Użytkownika.

13.Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania Treści w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu, a także zabrania się innych form rozpowszechniania Treści w całości lub części bez pisemnej zgody Wydawcy.

14.Umowa na świadczenie usługi jest ograniczona czasowo i obowiązuje przez czas wykupionego dostępu do Treści, określony w cenniku.

  1. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać na adres e-mail: [email protected] w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi.
    Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wydawca w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie wadliwą Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę. W żadnym wypadku odpowiedzialność Wydawcy nie może przekroczyć kwoty płatności za wadliwą Usługę.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.

Copyright © 2022 Akademia lekkości

Design by Graff